حضورهای آسمانی

500x356_1441182233148910

گویند عشق آن است که در شوق معشوقت بیگمان به یادش باشی

می گویم عشق آن است که در زندگی کنارش باشی

 ارسال دیدگاه