بهای سردار بودن

 

vcvcvcv

آنکه سر داد

خوب می دانست

سردار بودن

بهائی دارد

 

با عشق شتافتارسال دیدگاه