کف العباس

4

از بس

دست هایش به سمت تو

بلند بود

اول از همه

آنان را از او گرفتیارسال دیدگاه