چه خوب خدایی …

photo_2016-09-24_01-28-17

هر چه بیشتر بسپری به خدا

سپرده گذاری ات نزد خدا بیشتر است

خوش به حال آنان که

همه چیزشان را میسپرند به خداارسال دیدگاه