پرستوهای عاشق

Charlie Litchfield/IPT Thursday, March 29, 2012

 

نان عشق خوردند
تا عاشقانه
دل به آتش زنند

پرستوهای عاشق
پر و بال دادند
تا آسمانی شوند

#عاقبت_بخیریارسال دیدگاه