معشوق هم وظیفه دارد

08

هم عاشقی ابراز کردن میخواهد

هم ابراز کردن عشق

اولی با توست و دومی با معشوقارسال دیدگاه