مصیبت

photo_2017-02-25_09-05-58

منتقدان اشک
به فاطمیه که میرسند
سکوت میکنند

……..
تا قبل از فاطمیه
غم نتیجه مصیبتی بود که به انسان میرسید
فاطمیه
مصیبتی است که به غم رسیده است
و علی خدای غم استارسال دیدگاه