شیعه و تمدن ایران

1441094238792645

علیرضا حیدری – آنچه در پی می آید نگاهی به وجوه مختلف جنگ نرم است که در قالب مصادیق کوتاه و عملی و عینی ارایه می شود .

جنگ نرم جنگی ست با قوای نادیدنی ، استراتژی نا دیدنی و اهداف نادیدنی .

جنگ نرم مبتنی بر پیاده سازی فرآیندهای پیچیده و طولانی است .

بلند مدت بودن و پنهانی بودن استراتژی های طراحان جنگ نرم : تشخصی ، پیش بینی و دفاع با پدافند نرم و غیرعامل را سخت و پیچیده می کند .

هدف گیری طراحان جنگ نرم دقیقا چه مواضعی است ؟ دین ؟ شناخت ؟ حکومت ؟ . . . .

متمرکز شدن برروی موضوعاتی مثل حکومت ، سیاست ، دین یا اخلاق یا هر موضوع دیگری یک خطای روش شناسی در بررسی جنگ نرم است زیرا توجه ما را به سمت موضوعات خاص و فرعی سوق می دهد و نگاه جامع و کامل را از ما سلب می کند .

مساله به سادگی این است که هدف گیری جنگ نرم ، فرهنگ و تمدن طرف مقابل است .دین ،حکومت ، سایت ، اخلاق ، قوانین مدنی و . . . همه عناصر زیربنایی و ساختاری فرهنگ و تمدن یک قوم هستند .

فرهنگ بر طبق تعریف منابع علمی همان روش زندگی است ، نگاه به زندگی. برای از بین بردن فرهنگ و روش زندگی و نگاه مخالف و تهدید کننده فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن هم تغییر پایه های تمدنی و فرهنگ و تغییر اجزای اصلی فرهنگ در طی زمان و در بلند مدت است .

وقتی یک تمدن و یک شیوه ی زیستن و نگاه به هستی به مرور زمان از عناصر اصلی خود تهی شود فقط از آن یک نام می ماند و بس !

فرهنگ و تمدن هر قومی یک سیستم است به معنای اخص کلمه .

در یک سیستم تمامی اجزاء بر یکدیگر تاثیر متقابل و پایدار دارند . هر خروجی یا فرایندی در سیستم حاصل عملکرد تمام اجزاء سیستم و تاثیرات متقابل تمامی اجزاء بر یکدیگر است . و نکته دقیقا همینجاست که در صدر اسلام گفتمان اسلام توسط تمدن ایران آگاهانه پذیرفته شد . تمدن فلات ایران گفتمان اسلام را پذیرفت .

پیشینه ی این تمدن تمام ادیان ، هنرها ، اقوام ، رسوم و اتفاقاتی ست که در فلات ایران به وقوع پیوسته اند .

با نگاه سیستمی به این جریان به راحتی دانسته می شود که تمام عناصر تمدن ایرا نمثل ادیان پیشین ، هنرها ، اقوام ، رسوم و سایر اتفاقات نقش مستقیم و موثری در پذیرش گفتمان اسلام و قوام پایداری این گفتمان تاکنون داشته اند .

لذا ” خلع تمدن ایران ” از عناصر اصلی سازنده اش مستقیما ، سیستمی را که پذیرنده و نگاه دارنده و پرورش دهنده ی مفاهیم اسلامی بوده و هست را تضعیف می کند که به تبع آن پذیرش و قوام دین اسلام در ایران به خطر می افتد ، البته در بلند مدت و بطور نامحسوس .

با کمی دقت می توان تشخص داد که اسلام به کشور های مختلف ورود پیدا کرد اما فقط در ایران و در برخورد با تمدن ایرانی جریان حکومت شیعی شکل گرفت و ایران تبدیل به پایگاه ” شیعه ” در جهان اسلام شد .

گفتمان شیعه (( آنگونه که امروز وجود دارد )) حاصل ترکیب تمدن ایران و گفتمان اسلام است .

ادامه دارد . . .ارسال دیدگاه