رطب خورده ام و منع رطب کنم

137285_902

حرفش اثر داشت

گفتم خیلی خوب است

معلوم است از ته دل است

گفت: مثل معتادی ام

که می گوید نکِشیدارسال دیدگاه