ربنا از من، کشتن از تو

5

منم گدای تو وقتی

قنوت می گیرم

می کُشد

قنوتم

همه ی ادعای پوچ زائیده ی غرورم راارسال دیدگاه