دنیای با نماز، دنیای بی نماز !

2

فقط نماز بود

که حسین را

علاقه مند به زنده بودن می کرد

اشاره به مهلت خواستن برای یک شب عبادت امام حسین


ارسال دیدگاه