دنیایی پر درخت

resize57223

محبت بذر درختیست
در دل
که زمان
آن را می پروراندارسال دیدگاه