خفته ها

Bahrain-fa

دموکراسی در بحرین را
شمشیر در پرچم عربستان
ذبح کرد

اگر حرف از انسانیت می زنیم
پس انسانیت را تقسیم نکنیم

 ارسال دیدگاه