تعیین می کنی ، معنی می دهی

۵۰۰x629_1453379448795851

 

خواهرم

تو راه می روی
و با هر قدم
غیرت مردی جان میگیرد
و حیای زنی روح

گاهی هم غیرت مردی میمیرد
و حیای زنی به تاراج برده میشود

انتخاب با شماست
و ابزارش پوشش استارسال دیدگاه