بسم الله الرحمن الرحیم

kids_in_rain

باران
از زخم زبان چتر رهگذران
هراسی ندارد
میبارد و سبز میکند و خیر میرساندارسال دیدگاه