اتحاد شمشیر و ستاره

arab fa

اسلام مدت هاست خود را

از عربستان جدا کرده است

بخوانید اسلام عربستانی

بنویسید شیطان گرایی آمریکایی

 ارسال دیدگاه